RỪNG THIỀN ĐẠT MA

Kentucky, USA

Khóa Tu Học

TĨNH TÂM VỀ NGUỒN 5

Do Sa Môn THÍCH THÔNG CHÂU

thực hiện và hướng dẫn

 Thời gian và địa điểm tu học:

Thứ Bảy 05/24/2003 – Thứ Bảy 05/31/2003

tại Thiên-Lư Bửu-Ṭa

12695 Sycamore Ave., San Martin, CA 95046

NỘI DUNG CHƯƠNG TR̀NH 

      Tịnh khẩu, đi đứng, ngồi nằm, ăn nghỉ, học tập đều luôn giữ yên lặng, nhẹ nhàng trong sáng. Chỉ được hỏi trong giờ nghe pháp hoặc ngoài giờ khi có việc tŕnh đạo.

Mục đích chánh của khóa Tĩnh Tâm Về Nguồn là:

  • T́m về ngộ nhập nguồn tâm linh trong sáng của chính ḿnh.
  • Điều phục và làm chủ cho kỳ được ba nghiệp: thân, miệng, ư của chúng ta.
  • Khơi dậy nguồn năng lực sống – Thành Bồ-Tát làm lợi ích chúng sinh ngay trong đời.

Hướng dẫn tới Thiên-Lư Bửu-Ṭa:

Từ San Jose:

Lấy South Freeway 101, lái khoảng 25 phút, lấy exit San Martin, quẹo trái ở bảng STOP, qua khỏi freeway over-pass quẹo phải liền ở Sycamore Ave. Thiên-Lư Bửu-Ṭa nằm bên tay phải:

Thiên-Lư Bửu-Ṭa

12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046

Tel: (408) 683-0674


THỜI KHÓA

Ngày 1:

Sáng    10:00 am   Hướng dẫn chương tŕnh

Trưa    11:00 am   Ăn trưa

            12:00 pm   Nghỉ trưa

            01:40 pm   Thức chúng

Chiều  02:00 pm   Nghe Pháp đề tài: - Giải thoát, Giải thoát tri kiến

            03:20 pm   Thiền hành

            03:40 pm   Hướng dẫn tọa thiền và thể dục

            04:40 pm   Tọa thiền

            05:00 pm   Xả thiền

            05:15 pm   Thiền hành

            05:20 pm   Ăn chiều

            06:00 pm   Vệ sinh cá nhân

            07:00 pm   Nghe Pháp: Mật chỉ Kinh Vu Lan

            08:20 pm   Thiền hành

            08:40 pm   Tọa thiền

            09:40 pm   Xả thiền

            10:00 pm   Chỉ tịnh (ngủ)

Ngày 2, 4, 6:

Sáng    05:30 am   Thức chúng, lễ Phật

            06:00 am   Tọa thiền

            07:00 am   Xả thiền, thể dục

            07:30 am   Ăn sáng

            08:00 am   Thiền hành

            08:20 am   Nghe Pháp: - Cốt yếu Kinh Địa Tạng

                       - Thương, nuôi, dạy con đúng đắn và lợi ích

            09:40 am   Thiền hành

            10:00 am   Ngọa thiền

Trưa    11:00 am   Ăn trưa

            12:00 pm   Nghỉ trưa

            01:40 pm   Thức chúng

Chiều  02:00 pm   Nghe pháp: Hiểu biết công ơn, thương kính cha mẹ đúng nghĩa và cách báo hiếu tṛn đủ

            03:20 pm   Thiền hành

            03:40 pm   Tọa thiền

            04:40 pm   Xả thiền, thể dục

            05:00 pm   Thiền hành

            05:20 pm   Ăn chiều

            06:00 pm   Vệ sinh cá nhân

            07:00 pm   Nghe pháp: - Lợi ích học thiền, hành thiền, ngộ thiền, sống thiền

            - Người bất tử, phương pháp trường sinh bất tử

                              - Khai thị

            08:20 pm   Thiền hành

            08:40 pm   Tọa thiền

            09:40 pm   Xả thiền

            10:00 pm   Chỉ tịnh (ngủ)

Ngày 3, 5:

Sáng    05:30 am   Thức chúng, lễ Phật

            06:00 am   Tọa thiền

            07:00 am   Xả thiền, thể dục

            07:30 am   Ăn sáng

            08:00 am   Thiền hành

            08:20 am   Nghe pháp: - Giá trị của Sa Môn

                              - Giác ngộ, giải thoát

            09:40 am   Thiền hành

            10:00 am   Ngọa thiền

Trưa    11:00 am   Ăn trưa

            12:00 pm   Nghỉ trưa

            01:40 pm   Thức chúng

Chiều  02:00 pm   Tham vấn Đạo lư

            03:20 pm   Thiền hành

                              Nhóm học 3 hay 5 ngày ra về

            03:40 pm   Tọa thiền

            04:40 pm   Xả thiền, thể dục

            05:00 pm   Thiền hành

            05:20 pm   Ăn chiều

            06:00 pm   Vệ sinh cá nhân

            07:00 pm   Nghe pháp: - Nỗi lo sợ bất an

                              - Cái khổ vô lư

            08:20 pm   Thiền hành

            08:40 pm   Tọa thiền

            09:40 pm   Xả thiền

            10:00 pm   Chỉ tịnh (ngủ)

Ngày 7:

Sáng    05:30 am   Thức chúng, lễ Phật

            06:00 am   Tọa thiền

            07:00 am   Xả thiền, thể dục

            07:30 am   Ăn sáng

            08:00 am   Thiền hành

            08:20 am   Nghe pháp: Bồ-Tát ở đâu?

            09:40 am   Thiền hành

            10:00 am   Ngọa thiền

Trưa    11:00 am   Ăn trưa

            12:00 pm   Nghỉ trưa

            01:40 pm   Thức chúng

Chiều  02:00 pm   Tham vấn Đạo lư

            03:30 pm   Kết thúc hoàn măn

TÓM KẾT

      Khóa “Tĩnh Tâm Về Nguồn 5” sẽ mở 7 ngày, 05/24/2003 – 05/31/2003, chia ra 3 đợt:

·      Quư vị nào bận th́ có thể sau 3 ngày kết thúc măn về

·      Ai rộng răi thời giờ hơn th́ tham dự 5 ngày, hoặc 7 ngày kết thúc măn về

·      Ngoài ra, có số chúng dự thính pháp, tùy tiện đến nghe và đi về trong yên lặng.

 

      Dù đến 3 ngày, 5 ngày, hay 7 ngày chúng ta cũng đều phải chí quyết đạt cho bằng được mục tiêu:

·      Ngộ nhập nguồn tâm linh

·      Làm chủ ba nghiệp

·      Thành một Bồ-Tát làm lợi ích chúng sinh ngay trong đời

 

      Mọi người khi đi đến đạo tràng tĩnh tâm, khi về và măi măi về sau đều luôn tĩnh tâm ba việc như thế, ấy là thành tựu viên măn Tĩnh Tâm Về Nguồn.

Ghi chú:

      Khi đến đạo tràng, quư vị chỉ cần mang theo lều ngủ, đồ dùng cá nhân, áo tràng, vạt mẻ, bồ đoàn và tọa cụ ngồi thiền – càng đơn giản càng tốt. Việc ăn, nghỉ đơn giản đạm bạc. Mọi chi phí do đạo tràng lo, quư vị dự khóa không phải đóng góp ǵ hết. Tất cả mọi sinh hoạt, tu học, thiền hành đều ở ngoài vườn rộng yên tĩnh, có cây to bóng mát.

Ghi danh & liên lạc:

Mọi chi tiết về ghi danh và địa điểm, xin liên lạc Phật tử:

1)      Diệu Nga (408) 347-8119. Email: leonskyflyer03@hotmail.com

2)      Chân Hiền Tâm (408) 254-7527

3)      Nguyên Phương (408) 453-3944

      Mọi chi tiết về chương tŕnh Tĩnh Tâm Về Nguồn xin liên lạc:

Rừng Thiền Đạt Ma

1711 Gilgal Road, Tumer Station, KY 40075

 Contact phone: (248) 755-1077 sau 9:00 pm Eastern Time

Mailing Address: PO Box 68, Carrollton, KY 41008

Email: rungthiendatma2002@yahoo.com

 

06-01-2003: Sau khóa tu học, Sa Môn Thích Thông Châu sẽ giảng vào lúc 10:00 am Chủ Nhựt tại chùa An Lạc, San Jose, CA.

Asia-Religion.net