Đường thi tn khc

Nắng chiếu

Cy lung linh

Bng chiều hiu hắt

Rung trong gi chiều.

Nguyễn-Khắc Tiến-Tng

           Qui nhơn 1956

Asia-Religion.net