CHƯA DỨT BỤI TRẦN!

 

Đă đem thân gửi cửa Thiền,

Pháp danh sư nữ Giác Duyên rơ rồi.

Thấu câu "nhân quả, luân hồi….”

Giúp Kiều hiểu sự nổi trôi “Đoạn trường”

Lạ chi hai chữ vô thường,

Oán ân, ân oán con đường tránh xa….

- Tại sao đạo hạnh như Bà,

Không ngăn Kiều bỏ khảo tra, hành h́nh…

Tan xương, thịt nát chúng sinh,

Để làm thỏa măn chuyện ḿnh ngày xưa !?

Ngồi nh́n máu chảy như mưa….

Lắng nghe lời nói đẩy đưa của Kiều!

* Áo tu bụi bám hơi nhiều,

Sư Bà có nhớ những điều Phật răn?!

Dungle

Asia-Religion.net