CHIỀU VĨNH NGUYÊN

(Ảnh: NGUYỄN VĂN TÀI & HÀ VĂN PHỦ)

Một bữa tôi về đến Vĩnh Nguyên

Nắng chiều thôi đốt mái tây hiên

Trong tre con sáo đang già chuyện

Tôi ngắm chùa say giữa giấc thiền

Cảnh vật quanh chùa cũng lặng yên

Ngàn cây hội lá tập trung thiền

Chân mây nhuộm ánh hoàng hôn đỏ

Ai luyện ḷ cừ, ngún lửa thiêng?

Một tiếng chuông ngân t́m khoảng trống

Bao la, khoảng trống đă tham thiền

Một giây, một phút, tâm an định

Tôi tưởng như vừa lạc cơi tiên

HÀN NGỌC (05-4-1983)

Hàn Ngọc là bút danh của Đạo trưởng Chơn Quang (tu tại Cơ quan Phổ thông Giáo lư Đại đạo).

Vĩnh Nguyên Tự ở xă Long An, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An là ngôi cổ tự do Đức Thái lăo sư Lê Đạo Long (đắc quả Như Ư Đạo Thoàn Chơn nhơn) khai sáng vào thế kỷ 19. Chùa truyền sang đời một vị tiền bối trong Đạo Cao Đài là Lê Văn Lịch (thánh danh Ngọc Lịch Nguyệt) th́ trở thành một trong số các thánh sở đầu tiên của Đại đạo Tam kỳ Phổ độ. (Nghê Dũ Lan)

 

Asia-Religion.net