BI THƠ CHO EM!

(Viết trong những ngy buồn)

Em , than vn lm chi?!

Ngẫm nhn hai chữ V Vi.hết buồn!

Ka trng suối nước chảy tun

Bn trong xc l đầu nguồn cuốn theo.

Lạc quan, th thấy trong veo

Bi quan,  lại ni mốc meo đục ngầu!

Thương Em tc đ bạc mầu,

Vẫn chưa dứt được nỗi sầu thế nhn!

Mốc trăm năm đ đến gần

Thơ Anh gieo cũng cạn vần đ Em !

DungLe

22giờ ngy 17 thng 8 năm 2004               

Asia-Religion.net