From: Le Minh Nghia
Sent: Sunday, July 02, 2006 6:10 AM
Subject: Vong am

 
Kính gửi Huynh Nguyễn Khắc Tiến Tùng, (1)
 
Trước tiên là cảm ơn Huynh đă thông tin cho huynh đệ tại VN trang Web này.
 
Khi đệ đọc bài Vọng Âm, phần của cô Nguyễn Lan Anh về Đạo Trưởng Đồng Tân khi ghi lại những điều về cơ bút, đạo đệ cũng thông cảm với tấm ḷng của cô Lan Anh đối với Đạo Cao Đài. Nhưng thực tế vẫn là thực tế. Có nhiều điều mà tín đồ Cao Đài biết nhưng không dám nói ra. Đ/T Đồng Tân nói lên những sự thật và cũng chưa dám nói hết.
 
Đệ kính mong các huynh tỷ bỏ chút công quả, gửi cho cô Lan Anh những tư liệu riêng để tất cả chúng ta ngày một tu tiến nhiều hơn.
 
Ở VN, tư liệu rất hiếm, những tư liệu hiện nay ít nhiều không c̣n đúng với nguyên bản.
 
Trước đây, đ/đ có liên lạc với TLBT nhưng hiện nay không c̣n truy cập được nữa. Đ/đ rất cần quyển Tánh Mạng Khuê Chỉ của Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ, các huynh tỷ có thể giúp đệ được không? Đệ có quyển này in từ năm 1970. do Thích Giác Quang, pháp danh Huệ Minh đă Việt dịch ra, quay ronéo. V́ không thể đọc được nguyên bản bằng tiếng Hán Nôm, nên khi đọc Việt dịch cần phải đối chiếu với nhau.
 
Rất mong Huynh Nguyễn Khắc Tiến Tùng và các huynh tỷ trợ giúp.
 
Kính.
 
Lê Minh Nghĩa.

 

(1) Nguyễn-Khắc Tiến-Tùng tuy là người xuất bản và biên tập ĐVĐĐ, một tờ báo có ước vọng chuyên về tôn giáo Cao Đài, nhưng không là tín hữu Cao Đài. NKTT có liên hệ tốt với nhiều truyền thống Cao Đài trong và ngoài nước, hiện dạy về Tôn giáo học tổng quát và Lịch sử Tôn giáo tại một đại học Đức, trong đó có những giảng khóa chuyên đề về Đạo Cao Đài. 

 

Asia-Religion.net