"Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế" báo tin về tù nhân tôn giáo tại Việt Nam

(LTS: ĐVĐĐ được bà bác sĩ Winkelmann báo cho tin sau đây. Bà Winkelmann hoạt động rất tích cực để tranh đấu cho tự do tôn giáo tại Việt Nam và báo tin là năm tù nhân Ḥa Hảo của "chúng ta" đă được trả tự do, sau cùng là Nguyễn Châu Lang được tha tháng 12 năm 2002.)

Guten Tag, Herr Doktor Nguyen,

die amnesty-Zentrale in London hat uns mitgeteilt, daß "unsere" 5 Hoa-Hao-Gefangenen  inzwischen alle freigelassen worden sind, zuletzt Nguyen Chau Lang im Dezember.

Sandra Winkelmann, ai Halle
 

Asia-Religion.net