CAO-ĐÀI ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ

HUỲNH-ĐẠO THIÊN-KHAI

 

 

THIỆP MỜI THAM DỰ

 

ĐẠI LỄ VU LAN

CẦU SIÊU & KHAI MẠC

TUẦN LỄ TU HỌC

T̀M VỀ MINH TRIẾT

 

11 giờ sáng

Chủ Nhựt, 29-8-2004

 

 

THIÊN-LƯ BỬU-T̉A

12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046

(408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org

       Kính gởi: Quư Chức sắc, Chức việc, Đạo tâm nam nữ cùng toàn thể quư Đồng hương và chư Tín hữu bốn phương,

       Trân trọng kính mời quư vị (cùng phái đoàn) đến tham dự:

ĐẠI LỄ VU LAN và CẦU SIÊU RẰM TRUNG NGUƠN

được tổ chức vào lúc 11 giờ sáng Chủ Nhựt, 29-8-2004

nhằm ngày 14-7 âm lịch năm Giáp Thân tại

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046

       Sự hiện diện của quư vị (cùng phái đoàn) sẽ là một vinh dự cho Ban Tổ chức và là niềm khích lệ tinh thần lớn lao cho chúng tôi trên bước đường phục vụ Đạo-pháp.

Đặc biệt, Đại lễ Vu lan và Cầu siêu năm nay sẽ mở đầu tuần lễ tu học “T́m về Minh-triết và Hội-ngộ T́nh thương” được tổ chức tại Thiên-Lư Bửu-Ṭa.

Thời khóa biểu hằng ngày của tuần lễ tu học gồm có các thời công phu thiền định, các buổi học Giáo lư, các buổi cúng thời và Dộng U Minh để nguyện cầu siêu độ cho chư linh bá tánh.

Nếu quư vị muốn dâng sớ Cầu an, Cầu siêu cho thân bằng, quyến thuộc nhân dịp này, xin điền vào mẫu sớ đính kèm và gởi về Thiên-Lư Bửu-Ṭa trước ngày 28-8-2004.

       Nam-Mô Cao-Đài Tiên-Ông Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát.

T.M. Hội-Đồng Quản-Trị

Chánh Hội Trưởng

(Kư tên)

Phối Sư Ngọc-Tuyết-Tiên

 

Sơ đồ hướng dẫn tới địa điểm hành lễ:

 

 

CHƯƠNG TR̀NH

ĐẠI LỄ VU LAN và CẦU SIÊU

RẰM TRUNG NGUƠN

 

CHỦ NHỰT, 29-8-2004 (14-7 âm lịch năm Giáp Thân)

10:00 AM     Đón tiếp đồng đạo và quan khách.

11:00 AM     Đại lễ bắt đầu:

            Đàn lễ Ngọ thời

Dâng sớ cầu siêu nhân mùa Vu Lan, Trung Nguơn xá tội.

Dộng U Minh cầu siêu độ hương linh bá tánh

11:45 AM     Lễ Đồng tế các Anh Hùng, Chiến Sĩ đă bỏ ḿnh cho lư tưởng tự do của dân tộc

12:15 PM     Buổi thuyết pháp do Giáo Sư Thượng Thành Thanh từ Vương quốc Bỉ (Belgium) qua đảm trách với đề tài:

KHÁI LƯỢC ĐẠO CAO ĐÀI

a) Nguyên nhân xuất hiện

b) Quá tŕnh h́nh thành

c) Những gian truân và thử thách

d) Triết lư

01:15 PM     Cơm chay thân mật.

 

>>> Sớ Cầu siêu và Cầu an

Asia-Religion.net