Đại đàn khai mở LINH QUANG BỬU ĐIỆN

tại tiểu bang Washington, Hoa Kỳ

Thư mời của 

THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO

LƯ HUYN THÔNG

LHT/VT:  011

   Kính gởi:

-  Ngài Giáo Hữu Ngọc Sắc Thanh

-  Giáo Sư Thượng Thành Thanh

-  Giáo Sư Lâm Lư Hùng

-  Phối Sư Ngọc Tuyết Tiên/Chánh Hội Trưởng TLBT

-  TT/HTĐ Hiền Huynh Huệ Tánh

-  Hiền Huynh Nguyễn Khắc T. Tùng

-  Hiền Đệ Ngọc Quang Minh/ Luật Sự HTĐ và ĐHV “Trang Nhà TLBT”

-  Tất Cả Đạo Hữu Cao Đài Đại Đạo(Đặc biệt HĐTM/Khóa HĐ 2003)

             Chiếu Thánh Lệnh  vào Tư thời ngày 14 tháng 11 Nhâm Ngọ niên (ngày 17 tháng  12 năm 2002.); TKHĐ/Lư Huyền Thông sẽ thiết lập đại đàn khai mở Linh Quang Bửu ĐiệnThượng Vị Châu Thiên Vô Cực tại tư gia của Thiên Văn (Lể Sanh Thái Hoàng Thanh) số 11220 SE 264TH St - KENT, WA 98030 vào đầu Ngọ thời (11 giờ sáng) ngày 27 tháng 07 Quí Mùi Niên (ngày 24 tháng 08 năm 2003).

            Trân trọng kính thông báo và kính mời Quí Đạo Hửu đến tham dự đại lể khai điện nêu trên.  Sự hiện diện của Chư Đạo Hửu là một vinh hạnh cho Linh Quang Bửu Điện và là một khích lệ lớn lao cho hiền đệ Thiên Văn trên bước đường dấn thân hành đạo.

Ngoài ra, Đoàn có lập “cầu giao hội điện đàm” (Telephone Conference Bridge) số (206) 808-3584 từ 01:30pm đến 02:00pm/PST cùng trong ngày để chư vị HĐTM phương xa nếu không đến tham dự được, có thể điện thoại vào “cầu giao hội” để chung vui cùng hiền đệ Lể Sanh Thái Hoàng Thanh và chúc mừng Cao Đài Đại Đạo có thêm được một cơ sở mới để phụng thờ Thầy Mẹ và các đấng thiêng liêng.

                                                                                    Ngày 04 tháng 08 năm 2003

                                                                                              TM TKH Đ/LHT

                                                                                              Bửu Liên Cẩm Nhung

                                                                                       L.S. Trương Hương Cẩm Nhung

ĐT:  Thiên Hồng (206) 227-8406

         Bạch Cúc    (206) 228-1638

         Thiên Văn   (253) 856-1381

Asia-Religion.net