THÔNG BÁO

Thiên-Lư Bửu-Ṭa xin trân trọng thông báo:

Chúng tôi vừa mới in xong một số Thánh tượng Thiên Nhăn gồm 4 cỡ khác nhau: lớn nhứt là 11 inches x 14 inches, nhỏ nhứt là 2 inches x 3 inches, mỗi cỡ 1000 h́nh.

Nếu chư Chức sắc, Chức việc, Đạo tâm, Đạo hữu muốn thỉnh để thờ tại tư gia hay treo trong xe, xin liên lạc với Thiên-Lư Bửu-Ṭa theo địa chỉ:

Thiên-Lư Bửu-Ṭa

12695 Sycamore Ave

San Martin, CA 95046. USA

(408) 683-0674

Email: TLBT@sbcglobal.net

Website: www.thienlybuutoa.org

Trân trọng kính báo.

Asia-Religion.net