ĐẠO CAO ĐÀI TẠI VIỆN ĐẠI HỌC ĐỨC

Tiếp theo một vài năm trước, ông Nguyễn-Khắc Tiến-Tùng trong lục cá nguyệt mùa hè 2004 (và theo dự định sẽ tiếp tục trong lục cá nguyệt mùa đông 2004/05) phụ trách giảng khóa với đề tài: "DẪN NHẬP VÀO TÔN GIÁO CAO ĐÀI" tại Viện Tôn giáo học, thuộc trường đại học Leipzig (xem theo website của đại học Leipzig http://www.uni-leipzig.de/~religion/ sau đó bấm vào Lehre & Studium, rồi bấm vào Vorlesungsverzeichnisse)

Nguyễn-Khắc Tiến-Tùng là người độc nhất quảng bá đạo Cao Đài trên phương nghiên cứu khoa học tại Đức.

Ngoài ra ông c̣n cộng tác với Viện Ấn độ học, đại học Leipzig, về địa hạt "Sự du nhập và đón nhận Phật giáo tại Âu châu, trường hợp Đức quốc" và viện Đại học Halle-Wittenberg, nơi Martin Luther đă sống và giảng dạy, với một học khóa ngắn về "Tự do tôn giáo tại Việt nam" tại trường Đại học Thần học (NBD).

Asia-Religion.net