Giao cảm song phương GIỮA CON NGƯỜI và THẾ-GIỚI SIÊU-LINH

HIỆN-TƯỢNG CƠ-BÚT

 DĂ TRUNG TỬ

Cao-Đài giáo được khai-nguyên là do Thượng-Đế dùng cơ-bút làm trung-gian thâu-nhận đệ-tử và tiếp-xúc với họ để truyền-bá giáo-lư, giáo-luật và đạo-pháp xuống thế-gian. Đến nay nền Đạo đă phát-triển hơn hai phần ba thế-kỷ, có hơn năm triệu tín-đồ trên toàn thế-giới. Qua cơ bút Thượng-Đế đă ban cho nhân-loại một Thiên-Đạo Công-b́nh Giải-thoát, một Thế-Đạo Nhơn-nghĩa Đại-đồng :

- Về Thiên-Đạo th́ Thượng-Đế đă phổ-độ rộng-răi từ Thiên-tử đến Thứ-dân không phân-biệt sang hèn màu da sắc tóc, ban cho một đường hướng tu-hành để chế-ngự thất t́nh lục-dục, lập công bồi đức, hầu đạt một cuộc đời thân tâm an-lạc, như sống trong một thiên-đường ngay tại thế-gian, chứ không cần đợi sang bên kia cỏi tử, mà c̣n thoát đọa luân-hồi trở về hợp nhất với Thượng-Đế.

- Về Thế-Đạo th́ Thượng-Đế đă khuyến dạy nhơn-sanh dùng Nhân, Nghĩa để chung sống với nhau một cách hoà-b́nh, không c̣n kỳ-thị Tôn-giáo, phân-biệt chủng-tộc,  hận-thù giai-cấp, chia rẻ giàu nghèo. Thượng-Đế không chủ-trương sang bằng tài-sản mà chủ-trương sang bằng tham-vọng của con người, để họ tự biết xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo, hầu nâng-đở lẫn nhau tiến-hóa đồng đều trên cả hai phương-diện vật-chất lẫn tinh-thần, làm cho xă-hội loài người đạt đến Chân Thiện Mỹ, tạo ra một thế-giới huynh-đệ Đại-đồng.

         Đây là một tôn-giáo do Thượng-Đế trực-tiếp sáng-lập có một nền triết-học cận-đại, một giáo-lư vừa huyền-linh vừa khoa-học, v́ những tôn-chỉ mục đích cao-thượng và tốt lành nêu trên, mà đang được các triết-gia và học-giả trên thế-giới đang quan-tâm nghiên-cứu, có nhiều Viện Đại-học trên thế-giới đă đem khoa Cao-Đài giáo vào chương-tŕnh giảng-dạy, có nhiều sinh-viên cao-học đang nghiên-cứu Cao-đài-giáo để bảo-vệ luận-án Tiến-sĩ của ḿnh.

Nhưng cũng có một số người nhân-danh một thứ đạo-lư cực-đoan đă cho Cao-Đài là một tôn-giáo xuất-phát từ cơ-bút là một hiện-tượng mê-tín dị-đoan cần phải bài-trừ.

           V́ cơ-bút là một phương-tiện đón nhận những thông-tin từ thế-giới siêu linh, đă có sẵn từ ngh́n xưa, không phải của Cao-Đài sáng chế ra, để độc-quyền sử-dụng mê-hoặc chúng-sanh, như có người đă từng xuyên-tạc. Nên để t́m hiểu đâu là “lẽ thật” chúng tôi cố-gắng sưu-tập một số dữ-kiện liên-quan đến hiện-tượng cơ bút trên khắp thế-giới tuy không đầy đủ, nhưng cũng tạm để chúng ta cùng nhau t́m hiểu một số dữ-kiện liên-quan đến hiện-tượng nầy. Mục-đích không phải là chứng-minh cơ-bút là hoàn-toàn chân-thật mà khuyến-khích việc sử-dụng một cách bừa-băi, hoặc là cho cơ-bút là giả-dối, hoàn-toàn mê-tín dị-đoan, mà bài-bác tất-cả những ǵ liên-quan đến nó, nhưng để giúp chúng ta nhận chân được giới-hạn giữa chánh và tà, giữa mê và giác, để chứng-minh rằng Cao-Đài giáo xuất-phát từ cơ-bút là một điều chân-thật, là một chánh-giáo. Chứ không phải như một số luậân-điệu đă xuyên-tạc cho đây là một tôn-giáo mê-tín dị-đoan.

TÍN-NIỆM TIÊN-QUYẾT

           Muốn nghiên-cứu về hiện-tượng cơ-bút một cách chính-xác chúng ta cần phải nhận chân những tín-niệm sau đây :

-  Thượng-Đế là một Đấng Tự-hửu và Hằng-hửu đă tạo dựng nên vũ-trụ và vạn-hửu chúng-sanh, trong đó có con người.

-  Con người được Thượng-Đế tạo-dựng có ba phần Tinh, Khí, Thần tức là thân-xác, t́nh-cảm và tư-tưởng. Ngôn-ngữ của Cao-Đài giáo gọi là Phàm-thân, Pháp-thân và Linh-thân. Khi chết Phàm-thân tan-rả, sẽ tan biến trở lại vật-chất. Pháp-thân và Linh-thân khi thoát xác sẽ trở về cỏi hư-linh và tồn-tại ở đó, đời sống con người hiện-hửu ở ba cỏi : Hạ-giới, Trung-giới và Thượng-giới. Những điều con người đă học hỏi trong kiếp đương sanh, vẫn tồn-tại trải dài ở cỏi trần đến bên  kia cỏi tử, v́ khi thân xác chết đi, th́ t́nh-cảm và tư-tưởng vẫn lưu giữ  trong Pháp-thân và Linh-thân, làm thành sự hiểu biết của kiếp lai-sinh, c̣n đối với người đă đắc Đạo thoát ra khỏi ṿng luân-hồi sinh-tử, th́ t́nh-cảm và tư-tưởng nầy vẫn tồn-tại trong sinh-hoạt của người đó ở cỏi thượng-giới, Phật-giáo gọi là Niết-bàn, Thiên-Chúa-giáo gọi là Thiên-đường, Cao-Đài-giáo gọi là cỏi Thiêng-liêng hằng sống.

-  Sự tương-quan giữa Thượng-Đế và Chúng-sanh, th́ Thượng-Đế là ngọn đuốc, c̣n Chúng-sanh là những tia lửa lớn nhỏ khác nhau, chiếc-xuất từ Ngài, cả hai đồng-phẩm chứ không đồng lượng.

-  Theo khoa-học, th́ con người là một khối năng-lượng sinh-học, dưới nhiều dạng khác nhau, đó là năng-lượng trong vật-chất và năng-lượng trong tinh-thần. Theo định-luật bảo-toàn năng-lượng của Lavoisier th́ trong quá-tŕnh chuyển-hoá, năng-lượng không tự sinh ra, mà cũng không tự mất đi, chỉ chuyển hoá từ thể nay sang thể khác, hoặc nhập vào trạng-thái nầy hay trạng-thái khác. Khi thân-thể chết đi, năng-lượng trong nguyên-tử vật-chất sẽ tái-tạo lại dưới một h́nh-thể mới. Năng-lượng tinh-thần sẽ thoát xác và phản-phấùt nơi cỏi siêu-linh. Nên hiệân-tượng cơ bút là một phương-tiện tiếp-xúc với khối năng-lượng nầy.

           Chúng ta cũng có thể kết-luận Thượng-Đế là một khối năng-lượng khổng-lồ, c̣n mỗi chúng-sanh là một phần năng-lượng nhỏ thua, được chiết-xuất ra từ Thượng-Đế. Nên con người vẫn trường-tồn, bất tiêu, bất diệt. Do đó mà Cao-đài-giáo có những phép tu-luyện để đón nhận nguồn năng-lượng bao-la của Thượng-Đế bổ-sung cho ḿnh, v́ Ngài là Đấng Đại Từ-phụ với t́nh thương-yêu bao-la. Thượng-Đế luôn luôn ban rải năng-lượng xuống trần-gian để hổ-trợ cho con cái cuả Ngài là chúng ta, nên Ngài đă khẳng-định rằng:  “Các con là Thầy, Thầy là các con” (TNHT/Q1/ trang 30/ Gịng 31).

           Trên đây là những tín-niệm tiên-quyết để cùng nhau t́m hiểu các vấn-đề liên quan đến đề-tài nầy. C̣n nếu ai đă có định-kiến cho rằng chẳng có Thượng-Đế nào cả, mà Thượng-Đế do ảo-tưởng của con ngừơi tạo ra. C̣n vũ-trụ h́nh-thành là do sự kết-hợp ngẫu-nhiên của vật-chất, linh-hồn từ vật-chất mà có. Con người do loài khỉ đẻ ra, rồi v́ nhu-cầu của thân-xác mà truyền-chủng, lại qua quá-tŕnh phân-hoá hai chân trước thành hai tay để hái lượm, thay cho miệng khỏi phải đớp, ngoạm, tha mồi, nhờ đó mà nảo phát-triển và nhờ lao-động mà có văn-minh tiến-bộ. Những người đă tin như vậy th́ không thể cùng nhau t́m hiểu vấn-đề nầy, v́  “đạo bất đồng, bất tương vi mưu”.

SỰ TIẾP-XÚC VỚI THẾ-GIỚI VÔ-H̀NH

Hiện-tượng tiếp-xúc với những chơn-hồn bên kia thế-giới vô-h́nh bằng các phương-tiện đồng-cốt, cơ-bút là một việc làm rất xa xưa, khắp nơi trên thế-giới đều có, ở cả trong các nền văn-hoá khác nhau, và tŕnh-độ kiến-thức cũng khác nhau, từ các bậc trí-thức, các giáo-sư tiến-sĩ đến kẻ b́nh-dân, đều tin dùng, bởi v́ kết-quả của chúng dường như đủ để làm cho con người tin theo. Có những trường-hợp tiêu-biểu đă được chứng-nghiệm rơ-ràng sau đây :

- Vào khoản năm Kỷ-mùi (1920)  Ông Ngô-Văn-Chiêu dùng cơ-bút theo cách Cầu Tiên ở Đông-phương để cầu thuốc chữa bệnh cho thân-mẫu và sau đó tiếp-xúc với Đức Cao-Dài Tiên-Ông và thọ phép tu-luyện.

- Vào khoản năm Giáp-tư (1925) các Ông Cao-Quỳnh-Cư, Phạm-Công-Tắc và Cao-Hoài-Sang dùng phương-pháp xây bàn theo Thông-linh-học của Tây-phương để tiếp-xúc với các chơn-linh cỏi vô-h́nh xướng hoạ thi-thơ, và do đó Thượng Đế đă thâu nhận ba Ông làm đệ-tử truyền bá Đạo  Cao Đài xuống thế gian bằng phương-tiện nầy.

- Vào năm Ất-sửu (1926) Thượng-Đế giáng cơ khuyên hai nhóm Cao-Đài của Các Ông Cao-Quỳnh-Cư, Phạm-Công-Tắc và Cao-Hoài-Sang phối-hợp với nhóm Cao-Đài của Ông Ngô-Văn-Chiêu để phổ-truyền quảng-bá Đại-Đạo Tam Kỳ Phổ-Độ.

- Rồi từ đó trở đi Thượng-Đế cũng dùng Đồng-tử thông qua trung-gian Cơ-bút thâu nhận đệ-tử và truyền-đạo, gọi là cơ-bút phổ-độ để khai-sáng phát-triển Cao-Đài-giáo. Trong đó có ban-bố Pháp-Chánh-Truyền, duyệt xét Tân-luật, tấn-phong giáo-phẩm, tổ-chức cơ-cấu Hành-pháp Đạo (Cửu-Trùng-Đài) Cơ-quan Tư-pháp Đạo (Hiệp-Thiên-Đài) để thông công với Cơ-quan Lập-Pháp Vô-vi (Bát-Quái-Đài). Cùng thành-lập tổ-chức, điều-hành các cơ-cấu hửu-vi của nền Đạo từ trung-ương đến địa phương trên toàn thế-giới.

        Trong những ngày nền Đạo c̣n phôi-thai chưa có nơi đặt cơ-sở thờ-tự th́ Thượng-Đế đă giáng-cơ hướng-dẫn các vị tiền-bối của Đạo đến liên-lạc với Ḥa Thượng Như-Nhăn mượn chùa Từ-lâm-tự, G̣-kén, Tây-ninh làm nơi thờ-phụng, và thiết-lễ khai Đạo tại đây vào ngày 15 tháng 10 Bính-dần (19-11-1926), đồng thời Thượng-Đế cũng thâu nhận Ḥa-thượng Như-Nhăn làm đệ-tử và tấn-phong Ông làm Thái Chưỡng-Pháp.  Sau đó ba tháng th́ Ḥa Thượng Như Nhăn đ̣i lại chùa một cách khẩn-cấp.

Trong lúc c̣n đương phân-vân chưa biết phải dời đi đâu, th́ Đức Lư Giáo-Tông đă giáng cơ chỉ bảo Hội-Thánh t́m đến mua một khu rừng hoang của một Pháp-kiều làm nghiệp-chủ tại làng Long-thành Tây-ninh, để di-chuyển toàn-bộ cơ-sở đầu tiên của nền Đạo từ chùa Từ-lâm-tự về nơi đây. Khu rừng đó ngày nay đă trở thành châu-thành Thánh-địa của Ṭa Thành Tây-ninh. Thậm chí Đức Lư Giáo-Tông c̣n dạy đến giá-cả mua đất :

 “ Người Lang-sa đ̣i hai mươi ngàn, Lăo dặn trả giá mười bảy, mười tám ngàn th́ mua đặng”.

 Đức Lư-Giáo-Tông c̣n dạy thêm rằng :

“Đất nay c̣n rẽ, đất chung quanh Thánh-địa ngày sau hoá vàng. Chư hiền-hửu lo lập, ngày sau rất quư báu”.

Đến ngày nay th́ quả ứng-nghiệm như vậy, ngay bây giờ nơi đây đă trở thành khu đô-thị trù-phú, nhà cửa lầu đài san-sát nhau, giá đất tại ngoại ô Thánh-địa một mét vuông đă hơn bạc triệu .

- Ngay ngôi Đền Thánh khởi công vào ngày 1 tháng 11 Bính-tư (1936) cũng đă được Đức Chí-Tôn và Đức Lư Giáo-Tông giáng cơ chỉ dạy họa-đồ xây-dựng và chọn nơi đặt nền móng, mỗi chi-tiết đều được sự hướng-dẫn bằng cơ-bút cho đến ngày hoàn-thành, không có Kiến-trúc-sư, không có chuyên-viên xây-dựng lành nghề, sự xây cất và đốc-công chỉ toàn là Thầy và Thợ “tay ngang” của bổn Đạo đảm-trách. Về tŕnh-độ kỷ-thuật kiến-trúc lúc bấy giờ tuy c̣n hạn-chế, chưa có máy-móc tân-tiến, chỉ thực-hiện bằng tay chân, nhưng đă xây-dựng một Đền Thánh nguy-nga tráng-lệ bằng bê-tông cốt sắt và ngay cả hệ-thống ánh sáng bằng đường dây điện chôn ngầm, cũng đă hiện-đại hoàn-hảo, đến mức mà tŕnh-độ các Kiến-trúc-sư đầu ngành xây-dựng ngày nay cũng không thể chê chỗ nào được.

Như vậy cơ-bút quả là một phương-tiện đón nhận những thông-tin chỉ-thị của Thần Tiên một cách chính-xác.

- Trường-hợp Nữ Đồng-tử Sarah Barthel ở Pháp : Trong khi Đức Hộ-Pháp Phạm-Công-Tắc thoát xác quy Thiên vào lúc 13 giờ 30 phút (giờ Cam-pu-chia) ngày 17-05-1959 tại Thánh-thất Tuol-Svay-Prey, Nam-vang (Cam-pu-chia), sự kiện nầy cũng không có sự thông-báo bằng phương-tiện truyền-thông trên thế-giới. Thế mà cũng vào ngày giờ nầy tại Paris (Pháp) Nữ Đồng-tử Sarah Barthel ở tại số nhà 20 đường Albert-Paris 10è đă thông-công nh́n thấy những Thiên-thần cầm lọng vàng và các Đấng Thiêng-liêng mặc áo ba màu vàng xanh đỏ và áo trắng, đến đón tiếp Đức Ngài. Và nghe tiếng nói trong không trung về sự Liễu-Đạo của Đức Hộ-pháp. Bà c̣n nói thêm rằng : Cũng vào ngày giờ nầy tất cả những người trong Đại Cơ-quan Đồng-tử trên thế giới đều được nhận thấy hiện-tượng và nghe những tiếng nói nầy. (Sự kiện nầy đă được tường-thuật và đăng-tải rơ-ràng trên Báo Le Lien số 4 Juin 1959 trang 30).

- Trường-hợp của Giáo-sư Tiến-sĩ Nguyễn-Hoàng-Phương (Giảng-sư Đại-học Tổng-hợp Hà-nội) Ông đă chấp bút viết nên bộ sách dày trên một ngh́n trang nhan-đề: “Octonion Cơ-sở Phổ-quát của Khoa-học Đông Tây thống-nhất” đây là Công-tŕnh Khoa-học lớn, kết-hợp Dịch-học phương Đông và Toán-học phương Tây. Công-tŕnh nầy được các Nhà Báo, Nhà Văn, các bậc trí-thức học-giả, các Giáo-sư Tiến-sĩ trong nước và trên thế-giới đánh giá cao. . . Ông cũng không ngần-ngại gởi tặng bộ sách nầy cho Bộ Chính-trị Đảng Cọng-sản Việt-nam. Thủ-tướng và Phó Thủ-tướng Chính-phủ. Ủy-ban Unesco Việt-nam và Quốc-tế. Tài-liệu nầy cũng được báo-cáo trong Hội-thảo Quốc-tế Việt-nam-học tại Hà-nội. Ông cũng c̣n gởi tặng cho các Bộ Ngành, cùng các Cơ-sở Văn-hoá, Giáo-dục, Khoa-học, Xă-hội. Các Cơ-sở Tôn-giáo, nơi nào cũng nhiệt-liệt hoan-nghinh.

        Như vậy th́ cầu-cơ chấp-bút đâu phải là mê-tín.

       Trên đây chỉ nêu lên một số trường-hợp trong Đạo và ngoài Đời để dẫn-chứng cho  việc sử-dụng đồng-tử và cơ bút trong nhiều lănh-vực khác nhau. Nếu sưu-tập hết các trường hợp linh-ứng về thông-công giữa con người với các chơn-hồn ở cỏi Thiêng-liêng-hằng-sống trên khắp thế-giới, th́ phải bằng nhiều pho sách dày mới ghi hết. Nên chỉ ghi lại mấy trường-hợp đă có sự ứng-nghiệm rơ ràng nêu trên, cũng tạm đủ cho chúng ta nhận thấy tại sao hiện-tượng thông-công với cỏi  hư-linh bằng đồng-tử và cơ-bút  lại đủ sức làm cho người ta tin-tưởng như vậy.

       Nhưng đây lại là một vấn-đề tế-nhị, mang nhiều màu sắc huyền-bí, không phải một hiện-tượng cụ-thể, nếu không trải-nghiệâm, hoặc không chịu khó quan-tâm t́m hiểu một cách đa-phương đa-diện để biết đâu là giới-hạn của sự ứng-dụng hiện-tượng nầy, th́ không dễ ǵ hiểu được và cũng khó phân-biệt đâu là huyền linh, và khoa-học cùng mê-tín dị-đoan. Nên nhiều người chỉ dùng một nhăn-quan thiển-cận nh́n một cách hời-hợt và phiến-diện, th́ không thể nào tránh khỏi những lập-luận hồ-đồ cho đây là hiện-tương hoàn-toàn mê-tín dị-đoan.

CHÂN-LƯ VÔ-ĐỐI VÀ TƯƠNG-ĐỐI

        Theo quan-niệm thông-thường của quần-chúng trước các vấn-đề mới lạ, dù đó là chân-lư vô-đối, th́ thái-độ của nhân-loại thường chia ra ba hạng người tiêu-biểu, một hạng tin theo, một hạng lưng-chừng, một hạng chống đối. Trường-hợp những con người chống-đối đó thiển-cận mà lại có quyền-lực, th́ chân-lư mới mẻ dù có hay đến đâu cũng bị họ tiêu-diệt không nương tay, v́ họ cũng nhân-danh chân-lư, dù chân-lư đó chỉ có tính-chất tương-đối, đôi khi c̣n thiển-cận và lỗi thời, nhưng họ cố bám víu vào để độc-quyền thao-túng, hầu có lư-do tiêu-diệt cái chân-lư vô-đối mà họ cho là có nguy-cơ cho quyền-lực của họ.

           Như trường-hợp Galilée (1564-1642) đă dùng kính thiên-văn để quan-sát bầu trời và đă phát-minh rằng quả đất tṛn, và quay chung quanh mặt trời, nhưng có những người ở đầu thế-kỷ XVII nhận-thức qua cái nh́n thiển-cận của đôi  mắt, chưa có óc suy-luận theo khoa-học, họ vẫn tin-tưởng vào cái nh́n của họ, là mặt đất bằng-phẳng đứng yên, trong lúc mặt trời di-chuyển, sáng mọc ở đằng đông, chiều lặn theo đằng tây. Cho nên đối với họ th́ Galilée sai lầm, dù là do cái nh́n thiển-cận của một thứ giác-quan mù-quáng, của thời bán khai đă khiến họ tin như vậy là đúng, thậm-chí họ không dám nh́n vào ông kính thiên-văn lúc bấy giờ, để khỏi phải ảnh-hưởng đến điều họ đă tin, v́ đối với họ đó là chân-lư bất-biến.

            Như vậy tuy Galilée ngày xưa được Thượng-Đế tác-động trên tinh-thần của Ông, để d́u-dắt nhân-loại nhận-chân được h́nh-thể đích-thực của vũ-trụ. Đó là một bước tiến trong đời sống trí-tuệ nhân-loại, thế nhưng vẫn có những phần-tử cường-quyền lúc bấy-giờ đă từ-chối sự phát-minh mới-mẻ nầy, và họ c̣n quan-niệm rằng chồng đối lại nhận-định của  Galilée là một hành-vi đạo-đức, bảo-vệ chân-lư mà giác-quan và con mắt họ đă nhận-định như vậy. Thậm-chí họ cho rằng “Ống Kính Thiên-văn là một phát-minh ma-quỷ, Galilée chính là tay sai của ma quỷ” nên cường-quyền lúc bấy-giờ đă tra-tấn ông rất dă-man, và định đem tội tử-h́nh để áp-dụng cho ông. V́ không chịu nỗi cực h́nh, nên ông phải quỳ gối trước sức mạnh của bạo-lực, để tỏ vẻ sự hối-hận, mặc dù đó chỉ là dấu-hiệu bên ngoài của ông, chứ trong thâm-tâm ông vẫn tin-tưởng vào sự quan-sát các thiên-thể của ông bằng kính thiên-văn. Mặc dù sức mạnh của cường-quyền lúc bấy giờ đă trấn-áp được Galilée, nhưng cũng vẫn không ngăn-cản được chân-lư vô-đối lưu-hành...

               Cũng tương-tự như vậy, cơ-bút là phương-tiện của con người phàm-trần tiếp-xúc với các chơn-hồn ở cảnh-giới siêu-linh, không rơ có từ bao-giờ, có lẽ có từ khi văn-minh tinh-thần con người được phát-triển, nên ngày nay Thượng-Đế cũng dùng nó làm phương-tiện tiếp-xúc với đệ-tử tại trần-gian để mở Đạo. Cũng v́ vậy mà Cao-Đài giáo đă phát-triển một cách nhanh-chóng và được nhiều thành-phần từ người trí-thức cho đến giới b́nh-dân đều tín-ngưỡng mạnh-mẽ, và thực-chất triết-thuyết Cao-Đài cũng đă điều-chỉnh những vấn-đề xă-hội thiết-thực, gây ấn-tượng mạnh-mẽ trong khối đông-đảo tín-đồ, đă mang lại cho họ những lợi lạc cả thân tâm, mà không ai có thể chối cải được. Như vậy cơ-bút chỉ là cái máy điện-thoại di-động để đón nhận thông-tin, tự nó không mê-tín hay chánh-tín ǵ cả, mê hay chánh là tùy nơi người sử-dụng nó mà thôi. Cũng như xe cộ là phương-tiện giao-thông, có từ ngh́n xưa. C̣n xe cộ đâm chết người, hoặc người dùng xe cộ đi cướp của giết người, th́ không ăn-nhập gi với xe cộ cả. Những người có tinh-thần khoa-học tiến-bộ, không thể quy-nạp một cách mù-quáng là xe cộ gây ra chết người, rồi vịn vào lư-do đó để cấm dùng xe cộ, cũng như cơ-bút là phương-tiện cho những người quang-minh chánh-đại tiếp-nhận những Chân-lư từ cỏi Thiêng-liêng, hướng-dẫn chúng sanh quay về nẻo thiện, góp phần cho thế-giới thanh-b́nh, càn-khôn an-tịnh, mà cũng là phương-tiện của những người vô lương-tâm, không đạo-đức liên-hệ với ma quỷ, để mê-hoặc chúng-sanh mưu lợi-ích cho ḿnh. Nên cần phải hướng-dẫn nhơn-sanh hiểu rơ để phân-biệt đâu là chánh tà, chân giả.

CÁC PHƯƠNG-THỨC THÔNG-CÔNG VỚI CỎI HƯ-LINH

Trên thế-giới từ xưa đến nay có nhiều phương-thức thông công với cỏi hư-linh khác nhau. Sau đây chỉ nêu lên những phương-thức thông- dụng hiện nay .

THÔNG-CÔNG BẰNG CƠ-BÚT

 Phương-thức thông-công với cỏi hư-linh bằng cơ-bút là một h́nh-thức sơ-đẳng đơn-giản dễ thực-hiện nhất.

            Thông-công bắng cơ-bút có các h́nh-thức thực-hiện sau đây :

- Cầu cơ : Phương-thức nầy thông-dụng ở phương Đông, rất lâu đời, các người tu Tiên theo Lăo-giáo hay dùng để liên-lạc với Tiên-giới. Họ dùng một miếng gổ thường đẻo theo h́nh trái tim nên mới có tên là “con cơ”. Khi thông-công th́ một hoặc hai đồng-tử ngồi đặt tay lên con cơ, tịnh tâm một hồi lâu, khi chơn-linh vô h́nh giáng nhập th́ con cơ di-động viết thành chữ, hoặc di-động trên bản viết 24 chữ cái ABC… rồi ráp lại thành chữ, người hầu đàn tiếp-xúc tṛ chuyện với chơn-linh vô-h́nh có thể hỏi bằng ngôn-ngữ c̣n chơn-linh đáp bằng cách chỉ từng chữ ABC… rồi ráp thành vần. H́nh-thức con cơ cũng có thể đẻo thành h́nh con chim, hoặc một h́nh ǵ tuỳ ư.

- Cũng có loại Ngọc cơ tức là đan một cái lồng bằng tre, cột trên miệng giỏ tre một cần gổ, đầu chạm h́nh con chim loan có gắn một cây cọ để viết, cách nầy có thể viết thẳng thành chữ, khỏi phải chỉ từng chử ABC rồi ráp vần lại, như vậy sẽ nhanh hơn. Khi cầu bằng ngọc cơ th́ một hoặc hai đồng-tử cầm miệng giỏ tre, tịnh-tâm một hồi lâu, khi chơn-linh nhập th́ cơ di-động viết thành chữ. Nên cách nầy gọi đồng-tử là người Pḥ-loan. Phương-thức dùng ngọc cơ nầy theo nhiều trải-nghiệm cho biết các Đấng Thiêng-Liêng thích tiếp-xúc hơn là các loại cơ khác, Ngài Ngô-Văn-Chiêu đă tiếp-xúc với các Tiên-ông, và Thượng-Đế bằng phương-thức nầy.

- Chấp bút : Trường-hợp nầy người đồng-tử cầm bút ngồi tịnh-tâm, khi chơn-linh giáng-nhập đồng-tử viết ra lời. Trường-hợp nầy có hai cách giáng-thủ và giáng-tâm. Giáng thủ là xem như chơn-linh nhập vào tay và cây bút để đồng-tử viết ra lời. Giáng-tâm là đồng-tử giao-cảm với tư-tưởng của chơn-linh giáng-đàn vào trong tâm ḿnh rồi viết ra.

- Xây bàn : Phương-thức nầy do phái Thông-linh-học ở Tây phương du-nhập vào Việt-nam, vào khoản thập niên 1920, các công-chức Tây học hay dùng tiếp-xúc với các chơn-linh vô-h́nh. Có hai cách thực-hiện khác nhau :

        * Quay bàn : Dùng một bàn độc mặt tṛn, mặt bàn được quay trên trụ một chân, trên mặt bàn có vẽ một mũi tên, bên  ngoài bàn tṛn có đặt một bản đối diện với mũi tên, viết những mẫu tự ABC. . . (chữ quốc-ngữ) hay các nét chấm phảy (chữ Hán). Khi xây bàn th́ một hoặc nhiều Đồng-tử ngồi đặt hai bàn tay úp lên mặt bàn, tịnh tâm, khi chơn-linh nhập th́ bàn xoay mũi tên chỉ vào mẫu-tự, hoặc các nét chấm phảy rồi kết thành chữ.

         * Gỏ bàn : Khi cầu th́ dùng một bàn gổ 4 chân, kê hai chân đối nhau cao hơn vài phân để tạo đôï nghiêng chênh-lệch cho hai chân c̣n lại, một hai hoặc ba đồng-tử ngồi đối diện, đặt tay lên bàn. Tịnh-tâm một lúc, khi chơn-linh nhập, th́ bàn gổ động-đậy nâng chân lên và gỏ xuống có thành nhịp một, hai, ba … tuỳ theo quy-ước, tỷ như bàn gỏ nhịp một cái là chữ A, hai nhịp là chữ B… rồi ráp lại thành vần. Lúc bấy giờ các Ngài Cao-Quỳnh-Cư, Phạm-Công-Tắc, Cao-Hoài-Sang đă dùng phương-thức nầy tiếp xúc với các Chơn-linh vô-h́nh và Thượng-Đế.

           Tại sao cái bàn hoặc con cơ là một vật thể vô tri-giác mà cử-động được ? Theo khoa-học th́ tư-tưởng nó cũng có sức nâng nổi đồ vật hửu-h́nh, c̣n gọi là thần-lực, nên thần-lực cũng là một dạng năng-lượng, mà tính-chất của năng-lượng khi chuyển-hoá có thể nhập vào một vật thể nào đó, khiến nó trở thành sống động. Nên khi cầu cơ hoặc xây bàn th́  cái cơ hay cái bàn tuy là vật thể vô-tri bất-động, nhưng đă tiếp nhận hai nguồn năng-lượng, một từ đồng-tử, một nguồn năng-lượng trong không-trung là các chơn-hồn nhập vào, nên nó trở nên một vật thể di-động. Cũng giống như sự di-động của quả lắc trong khoa Cảm-xạ-học, chịu sự tác-động của hai trường năng-lượng một của con người phát ra từ nảo, một trường năng-lượng phát ra từ đối-tượng con người muốn t́m kiếm, khiến con lắc di-động hướng về phía đối-tượng. Do đó khi cầu cơ nếu đồng-tử tịnh-tâm hoàn-toàn, th́ cơ viết ra theo tư-tưởng của chơn-linh nhập-đàn. Nên khi cầu cơ th́ đông-tử và người hầu-đàn phải thật tịnh-tâm, th́ đàn cơ sẽ không bị nhiễu-loạn bởi tư-tưởng của những người hiện-diện, như vậy bài viết ra mới hoàn-toàn là lời lẽ của chơn-linh giáng cơ. Có đôi khi muốn tránh sự tác-động của đồng-tử để bài cơ trung-thực, họ bịt mắt của đồng-tử không cho nh́n thấy những ô chữ họ chỉ, hoặc chữ đă viết ra.

CÁCH-THỨC TỔ-CHỨC MỘT ĐÀN CƠ

         Muốn tổ-chức một Đàn cơ cầu Tiên phải chọn nơi thanh-tịnh, tinh-khiết và tôn-nghiêm, ban đêm càng tốt. Nhân-vật hầu đàn và đồng-tử phải tắm gội sạch sẽ, người hầu đàn phải có ḷng thành kỉnh, đồng-tử phải giữ tâm thanh-tịnh tránh mọi tạp-niệm. Thành-phần gồm có:

-          Một Chứng-đàn người có đạo-đức uy-tín, đứng ra điều-khiển tổng-quát buổi cầu Tiên.

-          Một Pháp-đàn hay Pháp-sư điều khiển đồng-tử.

-          Một hoặc hai đồng-tử, trường hợp xây bàn có thể ba bốn người.

-          Một thị độc hay độc-giả để đọc chữ.

-          Một người điển-kư hay từ-hàn để ghi chép.

-          Một số người hầu đàn không bắt buộc cũng không hạn chế.

THÔNG-CÔNG TRỰC-TIẾP BẰNG ĐỒNG-TỬ

          Ngoài phương-thức cơ-bút ra c̣n có nhiều phương-thức thông-công khác mà ngày nay các nhà khoa-học gọi là các “hiện-tượng ngoại-cảm”. Đó là Đồng-tử trực-tiếp với chơn-linh vô-h́nh bằng nhiều cách, không qua trung-gian cơ bút :

     - Thông-công bằng tâm : Người đồng-tử dùng tâm để giao-cảm với chơn-linh cỏi vô-h́nh qua tư-tưởng, rồi nói hoặc viết lại. C̣n gọi là h́nh-thức giáng tâm.

     - Thông-công bằng tai nghe : Người đồng-tử có thể dùng tai để nghe tiếng nói của chơn-linh vô-h́nh, rồi nói hoặc viết lại.

     - Thông-công bằng mắt : Người đồng-tử có thể thấy chơn-linh vô-h́nh bằng mắt, và trao đổi với chơn-linh vô-h́nh bằng tư-tưởng hay lời nói.

          Các trường-hợp thông-công nầy do năng-khiếu thiên-phú đặc-biệt của đồng-tử, hoặc do tu-luyện mà đạt được. Các h́nh-thức nầy có hai trạng-thái: đồng-tử mê hoàn-toàn, xem như chơn-linh đồng-tử xuất khỏi xác, nhường hoàn-toàn thể-xác cho chơn-linh nhập-thể, c̣n một trường-hợp đồng-tử vẫn tỉnh-táo, chỉ giao-cảm tiếp-nhận tư-tưởng của chơn-linh vô-h́nh rồi truyền-đạt lại mà thôi.

          Các Đồng-tử theo loại nầy thường thường chỉ tiếp-xúc với một chơn-linh nào đó, xem như đồng-tử riêng do chơn linh đó chọn lựa để nhập xác mà thôi, chứ không tiếp-xúc nhiều như kiểu cầu-cơ. Lối thông-công nầy Đồng-tử cũng không cần phải biết chữ. Có nhiều người muốn xuyên-tạc cho cơ-bút là sự giả-dối, do tư-tưởng con người viết ra, nên họ cho rằng người không biết chữ th́ không thể làm đồng-tử được. Nhưng trong thực-tế nhiều đồng-tử không biết chữ, đă ngồi xác đồng khi chơn-linh nhập xác, họ đă đọc hoặc viết nên chữ, thậm chí có khi c̣n nói tiếng, hoặc nói theo giọng của chơn linh nhập xác, hay c̣n biết ăn trầu, hoặc hút thuốc theo sở thích của chơn-linh nhập xác lúc sinh tiền, mặc dù người đồng-tử trong lúc b́nh-thường không dùng được những thứ nầy.

         Hiện nay trong nhân-gian trên khắp thế-giới đang sử-dụng, cơ-bút, đồng-tử, theo nhiều phương-thức khác nhau, và nhiều mục-đích khác nhau, như cầu tài-lợi, nhờ các vong linh chỉ hướng làm ăn hoặc mách các con số trúng thưởng trong các kỳ xổ số, cầu người thân đă ĺa trần chỉ nơi chôn cất của cải, hoặc những điều riêng tư lúc chết chưa kịp cho con cháu biết, hoặc chỉ hài cốt bị thất-lạc, người đau ốm cầu xin chửa bệnh, hoặc hỏi về tương-lai, vận-mệnh của người c̣n sống v.v… Đó là các mục-đích sử-dụng đồng-bóng, cơ-bút  chung chung của những người phàm-trần hiện nay. Nh́n chung mức-độ linh-ứng cũng không giống nhau, có trường-hợp đúng, cũng có nhiều trường-hợp sai. Chỉ có một số ít tín-đồ của nhiều tôn-giáo dùng cơ-bút để học đạo hoặc tiếp-nhận những thông-tin từ thế-giới thần-linh mà thôi.

        Trên đây là sơ-lược các phương-thức của người phàm-trần tiếp-xúc với các chơn-hồn trong cỏi hư-linh từ xưa đến nay trong nhân-gian. C̣n mức-độ chính-xác tới đâu, linh hoặc không linh, chánh-tín hay mê-tín là do tŕnh độ đạo-đức, năng-khiếu hoặc sự điêu-luyện của đồng-tử, cùng cơ-duyên và sự tín-thành của người sử-dụng…     

       Chúng ta cũng nên biết rằng sinh-hoạt các chơn-hồn ở cỏi hư-linh cũng đủ tŕnh-độ thứ bậc giống như nơi phàm trần, cũng có chia ra Thần, Thánh, Tiên, Phật; cũng có phân ra Yêu, Quái, Ma, Quỹ. Tŕnh-độ nào th́ liên-hệ tiếp-xúc tŕnh độ đó do quy-luật đồng thanh tương-ứng, đồng khí tương-cầu. Nên nếu người có lương-tâm mến đạo-đức th́  được tiếp-xúc với Thần Thánh, c̣n người gian-ác ham danh-lợi th́ tiếp-xúc với ma quỹ, đó cũng là lẽ đương nhiên.

NHỮNG QUY-LUẬT SỬ DỤNG CƠ-BÚT TRONG ĐẠO CAO-ĐÀI

Vấn-đề sử-dụng cơ-bút trong cửa Đạo Cao Đài, không phải là một việc làm tùy-tiện như kiểu thực-hiện cơ bút ngoài nhân-gian, mà có những quy-luật khá đặc-biệt, tương-đối khắc-khe như sau :

- Những nhân-vật có trách-nhiệm  làm Đồng-tử sử-dụng cơ-bút truyền-giáo là những người được Đức Chí-Tôn trực-tiếp tuyển-chọn từ khi khai Đạo, các vị này sau nầy đều là chức-sắc Đại Thiên-phong cao-cấp trong Hiệp-Thiên-Đài đó là Hộ-Pháp, Thượng-Phẩm, Thượng-Sanh và Thập Nhị Thời-Quân và Thập Nhị Bảo-quân.

- Về sau khi ngưng cơ bút phổ-độ, Đức Chí Tôn đă quy-định sự thông công thuộc trách-nhiệm Hiệp-Thiên-Đài. Thường là để Thiêng-Liêng giải-quyết các vấn-đề quan-trọng có tính chất quyết-định của Đạo, tỷ như trường-hợp liên-quan đến thiết-lập và thi-hành luật pháp như sau:

“ . . .Như hai đàng không thuận, th́ chúng nó phải dâng lên cho Hộ-Pháp đến Hiệp-Thiên-Đài cầu Thầy giáng xuống mà sửa lại…” (Trích Pháp-chánh-truyền chú-giải).

       Như vậy th́ các Đồng tử chính thức phải là các chức-sắc Đại Thiên phong của Hiệp-Thiên-Đài tương đương với Thập-nhị Thời-quân trở lên.

- Nơi thực-hiện đàn cơ phải tổ-chức trước Bửu-điện thờ Chí-Tôn, ngày nay phải được thực hiện tại Cung Đạo Đền Thánh Trung-ương tại Thánh-địa Tây Ninh.

- Khi sinh-tiền, Đức Hộ-Pháp cũng có cho phép một số chức-sắc cấp dưới tập thông-công bằng cơ bút, nhưng chỉ để cho cá-nhân của minh học Đạo mà thôi, không được phổ-biến cho người khác.

C̣n về nguyên-tắc chung về thực-hiện và sử-dụng cơ bút như thế nào, xin trích-lục nguyên bài Thánh giáo Đức Chí-Tôn đă dạy về cơ-bút như sau :      

“Ngọc-Hoàng Thương-Đế viết Cao-Đài Tiên Ông Đại Bồ-Tát Ma-Ha-Tát Giáo Đạo Nam-Phương

Thủ cơ – Chấp bút 

Thủ cơ hay là chấp bút phải để cho Thần, Tâm tịnh mới xuất chơn-thần ra khỏi phách, đặng đến hầu Thầy nghe dạy.

Khi chấp thủ th́ tay tuân theo Chơn-Thần nói lại mà viết ra mường-tượng như con đặt-để, con hiểu đặng vậy.

Chơn-Thần là ǵ ?

Là nhị xác thân (Périsprit), là xác-thân thiêng-liêng. Khi c̣n ở nơi xác phàm th́ rất khó xuất riêng ra đặng, bị xác phàm  kéo níu.

Cái Chơn-Thần ấy của các Thánh Tiên Phật là huyền-diệu vô cùng, bất tiêu, bất diệt. Bậc chân-tu khi c̣n xác phàm nơi ḿnh, như đắc đạo, có thể xuất ra trước buổi chết mà vân du thiên ngoại. Cái Chơn-Thần ấy mới đặng phép đến trước mặt Thầy.

Như chấp cơ mà mê, th́ Chơn-Thần ra trọn vẹn khỏi xác, Thầy mới dạy nó viết chữ chi đó, nó đồ theo, Thầy nói tên chữ, xác nó cầm cơ viết ra; người đọc trật chữ, nó nghe đặng, không chịu, Thầy buộc viết lại và rầy kẻ đọc trật ấy.

C̣n chấp bút, khi Thầy đến làm cho Thần con bất-định một lát, cho Thần xuất ra nghe Thầy dạy, c̣n tay con tuân theo mà viết, ấy là một phần của con, một phần của Thầy hiệp nhứt, mới thấu đáo Càn khôn, tinh thông van-vật đặng..

Trước khi thủ cơ hay chấp bút, th́ phải thay y-phục cho sạch-sẽ, trang-hoàng, tắm gội cho tinh-khiết, rồi mới đặng đến trước bửu-điện mà hành-sự; chớ nên thiếu sót mà thất lễ. Nếu chấp cơ th́ phải để ư thanh-bạch không đặng tưởng đến việc phàm . Tay chấp cơ cũng phải xông hương khử trược, tịnh tâm một lát, rồi phải để tinh-thần tinh-tấn mà xuất ngoại xác thân đến hầu dạy việc. Phải có một chơn-linh tinh-tấn mới mầu nhiệm huyền-diệu , phải trường trai mới đặng linh-hồn tinh-tấn; phải tập-tành chí Thánh,Tiên, Phật, mới pḥ cơ dạy đạo cho cả chúng-sanh. Kẻ pḥ cơ chấp bút cũng như tướng soái của Thầy để truyền đạo cho thiên-hạ. Các con đừng tưởng việc cơ bút là việc tầm thường. C̣n việc truyền thần lấy điển-quang, th́ ai ai cũng có điển trong ḿnh, nó tiếp điển ngoài rồi rồi thần của nó viết ra, có khi trúng có khi trật.

Vậy khi nào chấp cơ th́ phải đợi linh Thầy rồi sẽ thi-hành.

            (Thánh-giáo ngày 03/ 01/1926. Trích TNHT/ Q1/ trang 6-7).

        Theo bài Thánh-giáo trích-dẫn trên đây th́ việc sử-dụng cơ-bút trong cửa Đạo Cao-Đài đ̣i hỏi nhiều điều-kiện khá đặc-biệt sau đây:

- Đồng tử phải là người có tinh-thần đạo-hạnh trong sáng, phải tinh-tấn chí Thánh, tâm-thần phải thanh-tịnh.

- Chơn-thần của đồng-tử phải xuất được ra ngoại xác thân, điều  nầy có được là do thiên-phú, hoặc do thiền-định tịnh-luyện đến độ tinh-tấn, rồi nhờ các đấng Thiêng-liêng khai mở khiếu huyền-quang nơi nê-huờn cung (mỏ-ác) th́ chơn-thần (nhị xác-thân) mới xuất ra được để tiếp-xúc với các Đấng Thiêng-Liêng.(Theo Thiêng-Liêng Hằng Sống).

- Nên khi mới khai đạo các đồng-tử đều do Đức Chí-Tôn chọn lựa. Đó là những tướng soái của Thầy truyền đạo xuống thế-gian. Nên về sau các đồng-tử nầy đều là chức-sắc Đại Thiên-phong của Hiệp-Thiên-Đài đó là Hộ-Pháp, Thượng-Phẩm, Thượng-Sanh và Thập Nhị Thời-Quân. Ngày nay các chức-sắc Đại Thiên-phong của Hiệp-Thiên-Đài đă quy-thiên chưa được Đức Chí-Tôn tấn-phong thay thế, nên vị-thế các đồng-tử chính-thức của nền Đạo c̣n đang để trống.

- Địa-điểm  thiết-lập đàn-cơ luôn đặt trước bửu-điện thờ Đức Chí-Tôn, là nơi hoàn-toàn thanh-tịnh, tinh-khiết. Ngày nay là tại Cung Đạo Toà Thánh Tây-ninh.

MỘT SỐ DIỄN-TIẾN LIÊN-QUAN ĐẾN CƠ BÚT TRONG ĐẠO CAO-ĐÀI.

Trong buổi đầu khai Đạo Đức Chí-Tôn đă dùng cơ bút để truyền đạo thâu nhận đệ tử, gọi là cơ bút phổ-độ, nhưng đến khi Đạo đă h́nh-thành có đông-đảo tín-đồ, có Hội-Thánh  có đủ cơ-cấu Hành-chánh và Pháp chánh tức là đă đủ hai quyền Hành-pháp và Tư-pháp, th́ Đức Chí-Tôn đă ngưng cơ bút phổ-độ. Vào ngày 01 tháng 06 năm 1927 (Đinh-măo) Đức Chí Tôn giáng cơ dạy rằng :

            “C̣n cuối kỳ tháng sáu đây th́ Thầy phải ngưng hết cơ bút truyền Đạo, các con sẽ lấy hết chí-thành đă ung-đúc bấy lâu mà lần-hồi lập cho hoàn-toàn mối Đạo” (TNHT/ Q1/ trang 103 / gịng 23-26).

Trước khi ngưng cơ, Thầy đă cho lịnh dùng cơ bút thế nào…”

Do đó từ đây công việc phổ-độ và giáo-hoá chúng-sanh Đức Chí-Tôn giao lại cho Hội-Thánh,  Đức Chí-Tôn cũng đă dạy rằng :              

“T…,T.., C…, Từ đây nên liệu chừng nhau mà điều-đ́nh gánh Đạo, điều nào theo Tân-luật, do Thánh-ư, hiệp ḷng chư đạo-hửu, bổ-ích cho nền Đạo th́ các con nên thung-dung liệu nhau mà thi-hành, chẳng cần phải đợi cầu hỏi (TNHT/Q1/trang 103).

          Như vậy cơ bút không c̣n dùng để truyền đạo, mà chỉ dùng cho những trường-hợp đặc-biệt của Đạo như Phong Thánh và cầu xin Chí-Tôn cùng các Đấng Thiêng-liêng giải-quyết các vấn-đề  cực-kỳ quan-trọng mà Hội-Thánh không quyết-định được mà thôi.

         Như chúng ta đă biết trong thế-giới vô-h́nh có Thần Thánh Tiên Phật mà cũng có Yêu Quái Ma Quỹ.  Nên trong sự sử-dụng cơ bút Đức Chí-Tôn cũng đă cảnh-giác rằng Ma-Quỷ sẽ lợi dung danh-nghĩa Thần Thánh mà truyền-bá những điều ma-giáo phá hại chánh-đạo, nên Thánh-giáo Đức Chí-Tôn đă dạy rằng :

“Buổi Bạch-Ngọc-Kinh và Lôi-Âm-Tự lập Pháp Tam-Kỳ Phổ-Độ, Quỷ-Vương đă khởi phá-khuấy chơn Đạo. Đến danh Ta nó c̣n mượn, duy ngai Ta nó chẳng dám ngồi mà thôi.

Lại c̣n hiểu rơ rằng Ta đến với huyền-diệu nầy, mượn cơ mầu-nhiệm, hiệp Tam-thập-lục-động đổi gọi Tam-Thập-lục-Thiên các tên chư Thần Thánh Tiên Phật bị mạo nhận mà lập nên Tả-Đạo” (TNHT/Q1/trang 38)

        Theo Thánh-giáo đă trích dẫn trên, Đức Chí-Tôn cho biết rằng Đạo khai th́ Tà khởi để khuấy-phá, thử-thách khảo dượt những người tu-hành, nên Quỷ-vương cũng có thể mượn danh Thượng-Đế và Tiên Thánh,  cũng dùng huyền-diệu cơ-bút để dối gạt chúng-sanh, nhưng chỉ có một điều chắc-chắn để phân-biệt thật giả đó là ngai của Thượng-Đế tức là các Đồng-tử mà Thượng-Đế đă chọn lựa th́ Ma Quỷ không dám nhập vào mà thôi.

         Tuy Đức Chí-Tôn đă cảnh-giác như thế, nhưng về sau cũng có những chức-sắc vẫn c̣n dùng cơ bút, mà Đồng-tử không phải là những người của Đức Chí-Tôn chọn lựa, đă làm cho một số nhơn-sanh mất đức tin, nên Đức Chí-Tôn cũng đă khiển-trách như sau :

“Các con đă từng nghe lời Thầy khuyên-nhũ về chuyện ngừa cơ bút, thế mà một phần chẳng chịu sửa cải đường ngay cho khỏi lâm vào nẻo tà mị, đă vi lịnh Thầy mà d́u-dắt các con lạc bước, Thầy cũng đại lụy mà ngó xem một phần môn-đệ xứng-đáng của Thầy phải sa vào vực thẳm. Các con nên ghi nhớ mà coi chừng đường lối sau này”

C… Thầy cấm từ đây chẳng nên lấp-lửng cầu cơ hay chấp bút chi, v́ là một sự hại lớn lao cho Đạo. Đă phá đức tín-ngưỡng của chúng-sanh, lại làm cho nhơn sanh bị nhơ-trược. (TNHT/ Q 2/ trang 48).

Đó là những nguyên-nhân chính-yếu mà Đức Chí-Tôn đă hạn chế việc dùng cơ-bút một cách tuỳ-tiện và bừa-bải do những người không phải là Đồng-tử  do Đức Chí-Tôn chọn lựa.

SỰ THÔNG-CÔNG VỚI CỎI SIÊU-LINH NGOÀI NHÂN-GIAN

Hiện nay hiện-tượng sử-dụng Đồng-tử và cơ-bút rất là phổ-biến, từ cá-nhân đến các tổ-chức Giáo-Hội của nhiều Tôn-giáo, trên khắp thế-giới đă phổ-biến những Thông-điệp tiếp nhận  từ Thế-giới Siêu-linh của các Thần Thánh Tiên Phật như Di-Lặc, Thích-Ca, Lăo-Tử, Khổng-Tử, Jésus… cùng các Vị khi c̣n sinh-tiền đă có nhiều đóng góp tích-cực cho quốc-gia xă-hội như : Mahatma Gandhi,  Tôn-Trung-Sơn… cùng nhiều thi-nhân như Lư-Thái-Bạch, Victor Hugo… các Tướng-lĩnh như : Quan-Công (Quan-Vân-Trường) Trần-Hưng-Đạo… các bậc nữ nhi như : Jeanne D’ Arc, Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Bà Chúa Liễu-Hạnh… thậm chí đến các vị khi sinh-tiền là những nhà khoa-học, y-học như : Louis Pasteur, Hải-Thượng Lăn-Ông… cũng điều có giáng-cơ, hoặc dạy đạo-đức, hoặc cho thuốc chữa bệnh…

Hiện-tượng nầy theo giải-thích của Cao-Đài-giáo th́ trong thời buổi Tam-Kỳ Phổ-Độ tất-cả chúng-sanh kể cả Thần Thánh Tiên Phật trong ba cỏi phàm-trần, trung-giới, và thượng-giới đều phải tuỳ duyên mà lập công bồi đức để cao thăng Thiên-vị. Sự lập công nầy có hai trường-hợp thực-hiện : phần người trần-gian th́ làm việc hửu-h́nh, c̣n các chơn-linh cỏi vô-h́nh th́ nương vào yểm-trợ người trần-thế để họ cũng có dịp lập công. Nên trong Phương-châm Hành Đạo Đức Quyền Giáo-Tông Lê-Văn-Trung khuyên rằng phần hửu-vi chúng ta cần lập công bồi-đức bằng cách làm các việc thiện cụ-thể để cho các Đấng Thiêng-Liêng họ có dịp hổ-trợ cho ḿnh cũng tạo cho họ có cơ-hội lập-công. Hiện nay chúng ta thường thấy những trường-hợp ngoại-cảm, chửa bệnh, chỉ mồ-mả thất-lạc trong chiến-tranh, hay mất của, thường là được nhiều người tin dùng và cũng nhiều ứng-nghiệm nhất. Nhưng nhiều nơi cũng chỉ linh-ứng trong một thời-gian nào đó, rồi cũng hết hiệu-quả, bởi v́ do người chủ-tŕ thường hay lợi-dụng hiện-tượng nầy để trục-lợi nên Thần Thánh cũng xa rời không tiếp-trợ nữa.

LÀM  THẾ NÀO ĐỂ PHÂN-BIỆT CƠ-BÚT THẬT HAY GIẢ ?

Nhiều người đặt vấn-đề là ngày nay việc sử-dụng cơ bút tràn lan, làm sao phân-biệt thực giả, điều nầy chúng ta có một số nguyên-tắc phân-biệt sau đây :

A.- Phân-biệt chân giả trong cửa Đạo :

Trong cửa Đạo Cao-Đài cũng có chân giả nên Đức Chí-Tôn cũng đă dạy rằng :

 “Khi nào chấp cơ th́ phải đợi lịnh Thầy rồi sẽ thi hành”,

Câu nầy rất có nhiều ư-nghĩa và nhiều phương-thức khác nhau để giám-định sự thật giả, chúng ta cần đi sâu vào một số tiêu-chuẩn quy-định rơ-ràng chi-tiết sau đây :

       a)- Như chúng ta đă biết ngoài kênh cơ bút ra c̣n nhiều kênh khác để tiếp-xúc với Thượng-Đế, nên chúng ta cũng có thể nhận chỉ thị của Thượng-Đế theo các kênh nầy để phối-kiểm mệnh-lệnh tiếp nhận từ cơ-bút.

       b)- Linh tâm là Đền ngự của Thượng-Đế v́ đă có câu : “Trong ḷng Thầy ngự động Thầy hay”

Nên chúng ta cần giữ-ǵn linh-tâm định tỉnh từ hoà để đón nhận những mặc-khải và sự dạy bảo của Thượng-Đế, nhất là những vấn-đề có liên-quan đến hành-động.

       c)- Các mệnh-lệnh ban ra từ Cơ-bút, th́ Cơ-bút đó phải do các Đồng-tử là chức-sắc cao-cấp của Hiệp-Thiên-Đài từ  Thập Nhị Thời-quân trở lên pḥ-loan.

       d)- Nơi giáng cơ phải là tại Cung Đạo Toà-Thánh Tây-ninh. V́ Đức Chí-Tôn đă  chỉ-thị một cách tổng-quát rằng : “. . .chi chi cũng tại Tây-ninh đây mà thôi. . .(TNHT/Q1/Trang 91)

              Đức Chí-Tôn đă có chỉ-thị cấm tất-cả việc sử-dụng cơ-bút ngoài các quy-định nêu trên, nên tất cả các cơ bút không xuất phát từ các chức-sắc Đại Thiên-phong của Hiệp-Thiên-Đài Toà-Thánh Tây-ninh và không có sự phổ-biến chính-thức của Hội-Thánh th́ tín-đồ không được tin dùng.    

B.- Phân-biệt chân giả ngoài thế-gian :

C̣n các hiện-tượng Đồng cốt, cơ-bút ngoài thế-gian th́ có những phương-thức nhận-định như sau :

-  Quan-sát t́m-hiểu tôn-chỉ mục-đích của các cá-nhân hay tổ-chức sử-dụng và phổ-biến những thông-tin từ đồng-tử hoặc cơ bút để đánh giá những thông-tin đó.

 - Kết-hợp giữa huyền-linh và khoa-học để đánh giá : Khi nào tiếp-nhận một thông-tin từ cỏi siêu-linh, trực-tiếp từ đồng-tử hay tứ cơ-bút, chúng ta nên dùng phương-pháp suy-luận của triết-học là kết-hợp giữa trực-giác và lư-trí bổ-sung cho nhau để nhận-định, tức là kết-hợp giữa huyền-linh  và khoa học  để đối-chiếu mà phân-tích vấn-đề.

- Thông-tin đó phải vô-tư, vừa hợp lư, vừa cận nhân-t́nh : Tất cả những thông-tin từ Đồng-tử và cơ-bút th́ phải tránh xa danh-lợi, vừa thích-hợp với đạo-lư vưà cận nhân-t́nh, vừa lư-tưởng vừa thực-tế. Phải phuc-vụ hửu ích cho chúng sanh.

- Thông tin phải có t́nh-chất trung-dung không cực đoan, quá khuynh tả hay quá khuynh hửu. Thích-nghi với lẽ Đạo, tức là chú trọng phần thực-hành. V́ Đức Hộ-Pháp Pham-Công-Tắc đă dạy rằng :

“Đạo không phải nơi lời nói, mà tại nơi kết-quả sự thật ḿnh làm. Chẳng phải nơi câ kệ câu kinh mà tại hành-vi người giữ đạo. Cái khó khăn của đạo chẳng ở nơi giảng dạy, mà ở sự thực-hành. Cái hay của đạo chẳng phải tại nơi yếu-lư, mà ở nơi kết-quả sự giáo-truyền” (Trích Phương tu Đại-Đạo).

 Lời dạy trên đây tuy là ứng-dụng một cách tổng-quát trong đường hướng tu-hành, nhưng cũng  có thể làm tiêu-chuẩn trong việc nhận-định sự chân giả của đồng-tử và cơ-bút. Nếu dù lư-thuyết đó hay ho bao-nhiêu mà không giúp ích-ǵ cho chúng-sanh trên bước đường thực-hành đạo hạnh th́ cũng chỉ là giả-dối.

- Trước các hiện-tượng tiên-tri của đồng-tử và cơ bút : Như chúng ta đă biết các hiện-tượng nầy dù là ma quỷ cũng chỉ có thể nói đúng những việc đă xảy ra trong quá khứ mà thôi. C̣n chuyện tương-lai là thuộc về thiên-cơ, mà “thiên cơ th́ bất khả lậu” . Đức Chí-Tôn đă cho biết rằng dù cho một vị Đại-la Thiên Tiên hay Cổ Phật cũng không có quyền tiết-lộ thiên-cơ. Nên tất cả các đồng-tử và cơ-bút tiên-tri về tương-lai chúng ta không nên cả tin.

Trên đây là một số tiêu-chuẩn tổng-quát để phân biệt các hiện-tượng đồng-bóng và cơ-bút để phân-biện biết đâu là chân-thật hoặc giả-dối. 

PHƯƠNG-THỨC SỬ-DỤNG CƠ-BÚT MỘT CÁCH HỬU-HIỆU

Theo kinh-nghiệm của nhiều người đă sử-dụng cơ-bút th́ có một một số điều-kiện tiên-quyết sau đây :

  - Đồng-tử : Theo nghĩa đen của hai chữ Đồng-tử là kẻ trẻ con, tức là những đồng-nhi niên-thiếu c̣n trong trắng, tinh-anh, vô-tư,  chưa có nhiều dục vọng, chưa nhiễm một định-kiến một triết thuyết nào. 

      Các Triết-gia của Tiên-giáo, Nho-giáo thời xưa lấy sự hồn-nhiên vô-tư vô dục của con trẻ làm tiêu-chí tối cao của sự tu-dưỡng :

“Người có đức dày th́ như con đỏ” (Hàm  đức  chi  hậu,  tỉ  xích tử /Lăo-tử Đạo-đức kinh/Thiên hạ/55).

”Bậc đại nhân không đánh mất cái ḷng của đứa con đỏ” (Bất thất kỳ xích tử chi tâm/Mạnh-tử).

Các Tiên-gia thời xưa đă dựa trên tiêu-chuẩn đó mà tuyển chọn và huấn-luyện người pḥ-cơ chấp-bút, nên mới đặt tên những người ấy là “đồng-tử”. V́ tâm họ c̣n hư-tỉnh thuần-phát, hay là sự tu-dưỡng của họ đă đạt đến chỗ thanh-tỉnh, đại định, như thế sẽ không làm ảnh-hưởng đến lời chỉ giáo của Thần Tiên, hay làm nhiễu-loạn những thông-tin phát từ cỏi siêu-linh qua đồng-tử và cơ bút.

       Đó cũng là lư-do chúng ta hiểu rằng v́ sao buổi đầu khai-nguyên của nền Đạo, Đức Chí-Tôn lại không dùng số đồng-tử trong những đàn cơ của các tôn-giáo sẵn có, mà tuyển-chọn các đồng-tử trong nhóm tây-học đang làm công-chức cho Nhà-nước thuộc Pháp, chưa biết một tí ǵ về các triết-thuyết cùng phương-pháp hành-đạo và tu-luyện của Tam-giáo, Ngũ-chi. Cũng như lúc bấy-giờ Đức Chí-Tôn đă thâu nhận Ông Trần-Văn-Tạ đang làm công-chức cho Pháp không biết ǵ về thuốc men chữa bệnh, mà giao cho ông chữa bệnh cho bá-tánh, Ngài dạy ông rằng :

“Thầy giao khổ bịnh nhơn-sanh cho con. Thầy lấy nhà con làm Thánh-thất của Thầy”.

Do đó chúng ta mới vững tin rằng tất-cả Giáo-thuyết, Giáo-lư, Giáo-pháp của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phỗ-Độ (Cao-Đài-giáo) ban ra từ buổi đầu bằng cơ bút và bằng mặc khải để truyền-bá Đạo xuống thế-gian là hoàn-toàn của Đức Chí-Tôn truyền đạt qua một nhóm đồng-tử chưa có một tí định-kiến, hoặc một sự hiểu biết nào về tôn-giáo.

Theo sự định nghĩa của danh-từ Đồng-tử nêu trên, nếu chúng ta muốn sử-dụng cơ-bút một cách linh-ứng thi đều then chốt là phải chọn-lựa đồng tử theo các tiêu chuẩn sau đây :

- Đồng tử phải là những người có thiên-phú xuất chơn thần ra ngoại xác thân, như sinh-tiền của Đức Hộ-Pháp Phạm-Công-Tắc đă có được khả-năng nầy, v́ trong tuổi nhỏ, có những lúc Ngài đă “thiếp” đi mê mang như là một giấc ngủ bắt-buộc sau một hồi mới tỉnh lại, sau nầy khi Đức Chí-Tôn thâu nhận Ngài làm đệ tử đă dạy Ngài tham-thiền nhập định và khai khiếu huyền quang nơi Nê-huờn-cung để Ngài xuất chơn thần lên tiếp cận với Đức Chí-Tôn, đă học ở Chí-Tôn những điều bí yếu bí-trọng (Theo Con đường Thêng-liêng hằng sống).

- Nếu không phải là trường-hợp thiên-phú nêu trên thí đồng-tử phải là người tham-thiền tịnh luyện, nếu chưa xuất chơn-thần ra khỏi xác thân được, th́ cũng đạt đến chổ đại-định, th́ làm đồng-tử mới linh-ứng.

- Cần có những Đồng-tử ít nhứt phải là một người không hiểu biết một tư ǵ về những thông-tin hay vấn-đề đón nhận từ cỏi siêu-linh.

- Có người hỏi rằng nếu như vậy th́ dùng trẻ con chưa biết ǵ, làm đồng tử có được không ? Theo kinh-nghiệm thực-tiển th́ những trường-hợp dùng đồng-tử bằng trẻ vị thành niên đều thất-bại, mà đôi khi c̣n nguy-hại đến chúng nó nữa. Ví t́nh-trạng Tinh Khí Thần của trẻ em chưa phát-triển đầy đủ, nội-lực c̣n yếu kém, sẽ không chịu đựng nổi của điển-lực bên ngoài nhập vào, dễ khiến cho trẻ hoá ngớ ngẫn điên-loạn rất nguy-hiểm. V́ có nhiều trường-hợp người đă thành-niên mạnh-khoẻ, sau khi chơn-linh nhập xác xuất ra, đồng-tử  đă bị yếu sức mệt mỏi cả mấy ngày liên-tiếp rất là tổn hại cho sức khoẻ.

- Các trường-hợp  cầu-cơ dùng hai đồng-tử hoặc xây bàn dùng hai hay ba đồng-tử trở lên th́ các thông-tin nhận được sẽ trung-thực hơn, v́ ít bị ảnh-hưởng tư-tưởng một chiều của một hai đổng-tử bị vọng động.

KẾT-LUẬN

        Trên đây là khái-niệm  về hiện-tượng thông-công giữa cỏi hữu h́nh với thế-giới siêu-linh bằng khả-năng ngoại cảm của con người, hay của đồng-tử qua trung gian của cơ-bút trong nhân-gian nói chung và trong cửa Đạo Cao-Đài nói riêng, đó là một hiện-tượng có thật, và kết-quả của nó dường như cũng đủ sức làm cho con người tin-tưởng.

          Nhưng đây cũng là con dao hai lưỡi, trong lănh-vực tôn-giáo th́  nó là phương-tiện tiếp-xúc với Thượng-Đế và Thần Thánh Tiên Phật, mà cũng là phương-tiện tiếp xúc với Sa-tăng cùng Yêu Tinh Ma Quỷ, v́ thế cơ-bút là phương-tiện lập đạo, mà cũng là phương-tiện phá đạo tùy nơi người sử-dụng nó.

       Bởi v́ thế mà ngay khi khai Đạo Đức Chí-Tôn cũng đă cảnh-giác một cách rơ ràng rằng :

“Các con đừng tưởng cơ bút là việc tầm thường”, tức là Đức Chí-Tôn đă khẳng-định rằng cầu-cơ chấp-bút là một việc làm rất hệ-trọng, chớ nên sử-dụng nó một cách khinh-suất, và cũng để tránh những nguy hại cho đạo, v́ Ma Quỷ có thể lợi-dụng làm mất đức tin của nhơn-sanh, nên Đức Chí-Tôn đă nghiêm cấm như sau:

“Thầy cấm từ đây các con chớ nên lấp lửng cầu cơ chấp bút chi, v́ là một sự hại lớn-lao cho đạo”.

C̣n trong nhân-gian tuy là một hiện-tượng có thật, rất nhiều dân-tộc kể các nền văn-hoá và tín-ngưỡng cùng tŕnh-độ kiến-thức khác nhau tin dùng, v́ cũng có những trường-hợp hửu-ích nào đó, nhưng cũng là một phương-tiện dễ bị kẻ xấu lợi-dụng cho mục-đích tư-lợi bất chánh của ḿnh, bởi nó hư-hư thực-thực khó phân-định ranh-giới của chánh tà, nên chúng ta cũng cần đề cao cảnh-giác,  đừng để họ dắt-dẫn chúng ta vào sự mê tín dị-đoan.

Ngay trong cửa Đạo theo chúng ta nhận thấy đă đến lúc không c̣n cần dùng cơ-bút nữa, bởi v́ từ khi lập đạo cho đến trước khi ngưng cơ-bút, trải qua một thời-gian dài bảy năm Đức Chí Tôn đă un-đúc bố-hoá đầy đũ rồi, nên Ngài đă dạy rằng:

“ Các con sẽ lấy hết chí-thành đă un-đúc bấy lâu mà lần hồi lập cho hoàn-toàn mối đạo” (TNHT/Q1/trang 1020).

       Một lần khác Đức Chí-Tôn cũng đă dạy thêm rằng :

“Từ đây nên liệu chừng nhau mà điều-đ́nh gánh đạo, điều nào mà theo Tân-luật do Thánh-ư, hiệp ḷng chư đạo-hửu, bổ-ích cho nền Đạo th́ các con cứ thung-dung liệu nhau mà thi-hành, chẳng cần phải đợi phải cầu hỏi.” (TNHT/Q2/trang 48).  

Bởi v́ cơ bút nó cũng có những nhược-điểm là nếu sử-dụng một cách tùy-tiện bừa-băi, dễ dắc-dẫn con người lầm-lạc vào Tả-đạo, nên Đức Chí Tôn cảnh-giác rằng:

“…Nếu chẳng giữ theo lẽ chánh mà hành Đạo, và bày biện nhiều sự vô lối, th́ trong ít năm sau đây, sẽ trở nên một mối Tả-đạo” (TNHT/Q2/ Trang 42)

       Lại nữa theo luật-pháp Đạo quy-định th́ những người có quyền điều-hành cơ-bút trong Đạo phải là các chức-sắc Đại Thiên-phong của Hiệp-Thiên-Đài từ phẩm Thập-Nhị Thời-Quân trở lên, nhưng số nầy đă quy Tiên, mà vẫn chưa được Đức Chí-Tôn tấn-phong thay thế, đó là một điều hiển-nhiên chứng tỏ rằng cơ-bút không c̣n là phương-tiện cấp-thiết nữa.

       Có người cho rằng không có cơ-bút th́  không có Đạo Cao-Đài, đều nầy chỉ đúng một phần nào đó, chứ thật ra trước đây các  Đấng Giáo-chủ, các Vị Tiên-Tri đă giao-cảm với Thượng-Đế qua những “kênh” khác nhau, đă khai sáng ra các Tôn-giáo lưu-hành cả mấy ngh́n năm, ngay hiện nay cũng vậy, từ ngày Đức Hộ-Pháp và các Vị chức-sắc Đại Thiên-phong của Hiệp-Thiên-Đài quy Thiên chưa được thay thế, nhưng sự tương-giao giữa Thượng-Đế, Thần-linh với con người vẫn tiếp-nối liên-tục, v́ Thượng-Đế đến với con cái của Người bằng ân-sủng, c̣n Con người đến với Thượng-Đế bằng đức tin và tấm ḷng hiếu-hạnh, sự tương-liên hai chiều nầy vẫn luôn luôn duy-tŕ vượt thời-gian và không-gian, không bao giờ gián-đoạn, nhất là trong những thập niên gần đây, hiện-tượng tương-giao  lại vượng lên dưới nhiều h́nh-thức khác nhau bằng tham-thiền nhập-định, bằng trầm tư mặc-tưởng đón nhận những mặc-khải nội tâm vẫn luôn diễn ra trong nhiều chức-sắc, tín-đồ hửu công hửu đức. Nên chúng ta đừng tưởng rằng không có cơ-bút là cắt đứt sự tương-giao giữa Thượng-Đế và con người.

Dă Trung Tử


Dă Trung Tử là bút hiệu của một tín đồ Cao Đài rất tích cực hoạt động hướng về phổ độ cả về phương diện báo chí. Ông là một sĩ quan trước 1975, hiện sống ở miền Trung.

Tại hải ngoại Dă Trung Tử thường cộng tác với tạp chí Bản Tin Đại Đạo do Cơ Quan Truyền Giáo Hải Ngoại tại thủ đô Hoa thịnh đốn, Hoa kỳ, xuất bản với những bài viết về đạo Cao Đài mang nhiều tính cách khảo cứu.

Bài bàn về hiện tưởng Cơ bút này đă được in "lưu hành nội bộ" tại Việt Nam nghĩa là chưa được phổ biến công khai, rộng rải. TÍN NGƯỠNG Á CHÂU dự định sẽ in thành sách cùng với bài của một số tác giả Cao Đài khác trong một cuốn sách nhỏ với trọng đề CƠ BÚT.

Asia-Religion.net