Bài thơ Thiên đạo đại thừa

Bài thơ Thiên đạo đại thừa

Là thơ đă dứt nắng mưa trong ḷng

Ư thơ vượt khỏi thời không

T́nh thơ phá chấp giữ ḷng như như

Thể thơ là chiếc thuyền từ

Đưa người được luyện ḷ cừ thoát mê

Tâm thơ nguyện một lời thề

Độ người trần thế sớm về vị xưa

Nên thơ Thiên đạo đại thừa

Là thơ thoát tục, là vừa t́nh thương

HÀN NGỌC

Hàn Ngọc là bút danh của Đạo trưởng Chơn Quang (tu tại Cơ quan Phổ thông Giáo lư Đại đạo). Ông có tài vẽ Thiên nhăn rất đẹp. Ngoài ra, ông c̣n làm thơ, những bài thơ giàu nhạc điệu và đậm đà thi vị, đạo vị. Ông ít khi phổ biến thơ của ḿnh, nhưng đây là một nhà thơ tài hoa của Cao Đài. (Nghê Dũ Lan gii thiệu)

 

Asia-Religion.net